To Meet A Better World
          To Meet A Better You

" CHEERTEX

​  讓運動生活更舒適 !  "

關 於 我 們

紡慶集團 與 子公司朱林 共同運用創造力,

發展科技以及綠色環保等價值產品

並以安全、健康、福祉,

作為企業品牌理念回饋社會並造福人群為目標。

紡織布料

智慧穿戴

最 新 資 訊

FOLLOW

© 1987 CHULIN TECHNOLOGY TEXTILE INTERNATIONAL CO., LTD.      © 1994 FABRIC KING TEXTILE CO., LTD.